நாளுக்கு நாள் மோசமாகிக்கொண்டிருக்கும் சாலைகள்!

மிகக் கேவலமான நிலையில் இருக்கும் ரோடுகளை அரசு கவனிக்கிறதா தெரியவில்லை, அரசு அதிகாரிகள் எந்த வழியில் நமக்கு வருமானம் வரும் என்று மட்டும் கண்களை, காதுகளை கூர்மையாக்கிக்

Read more